Podziemna Trasa Turystyczna
Loading...

Regulamin zakupu biletów online

REGULAMIN
sprzedaży biletów online na Podziemną Trasę Turystyczną poprzez stronę internetową www.sandomierskiepodziemia.eu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zakupu biletu online za pośrednictwem strony internetowej www.sandomierskiepodziemia.eu oraz zasady reklamacji i zwrotu takiego biletu.
 2. Administratorem strony internetowej www.sandomierskiepodziemia.eu jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą w Sandomierzu, ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, wpisany do rejestru instytucji kultury, NIP: 864-19-10-817, REGON: 260281322, e-mail: biuro@esceka.pl, tel.: 15 832 29 64.
 3. Przed przystąpieniem do zakupu biletów elektronicznych należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptować jego zasady.

§ 2 Definicje

 1. Sprzedawca – Sandomierskie Centrum Kultury, ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, zwane dalej SCK.
 2. Podziemna Trasa Turystyczna – Rynek 10 (wejście od ul. Oleśnickiego), 27-600 Sandomierz, e-mail: biuro@sandomierskiepodziemia.eu, tel.: 15 832 08 43, zwana dalej PTT. Atrakcja turystyczna na zwiedzanie, której bilety wstępu można kupić stacjonarnie w kasie bądź za pośrednictwem strony internetowej www.sandmierskiepodziemia.eu
 3. Kupujący – osoba, która dokonuje zakupu biletu elektronicznego online
  za pośrednictwem strony internetowej www.sandomierskiepodziemia.eu
 4. Zamówienie – Zamówieniu podlegają bilety na Wydarzenia dla gości indywidualnych i dla grup. Zamówienie skutkuje niezwłocznym zakupem biletów.
 5. Bilet elektroniczny – elektronicznie wygenerowany bilet, który uprawnia Kupującego do jednorazowego zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej w dniu oraz godzinie wskazanych na bilecie, zwany dalej Bilet.
 6. Wydarzenie - zwiedzanie z przewodnikiem Podziemnej Trasy Turystycznej, odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie oraz regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej www.sandomierskiepodziemia.eu
 7. Regulamin - niniejszy regulamin internetowej sprzedaży Biletów wstępu do Podziemnej Trasy Turystycznej za pośrednictwem strony internetowej, określający zasady, zakres i warunki korzystania z Systemu, zwany dalej Regulaminem.
 8. System Iksoris – system sprzedaży biletów za pośrednictwem strony internetowej www.sandomierskiepodziemia.eu, zwany dalej Systemem.

§ 3 Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sandomierskie Centrum Kultury z siedzibą ul. Rynek 20, 27-600 Sandomierz, tel.: 15 832 29 64, e-mail: biuro@esceka.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel.: 15 644 56 80 wew. 27, adresem e-mail: iod@cuw.sandomierz.eu lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby administratora.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie: zawartych umów, udzielonej zgody lub na podstawie obowiązujących przepisów prawa w szczególności Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków statutowych Sandomierskiego Centrum Kultury w szczególności:
  1. tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury oraz pobudzania aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców;
  2. rozpoznawania, rozwijania i zaspokajania zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych mieszkańców;
  3. realizacji zawieranych umów na rzecz działań zmierzających do rozwijania i zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców;
  4. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W szczególnych sytuacjach możemy przekazać/powierzyć Pani/Pana dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia przetwarzania.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi w szczególnych przepisach prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych
  • prawo żądania ich sprostowania,
  • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 9. W sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda podanie danych jest dobrowolne, jeżeli podstawą przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
 10. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

§ 4 Zakup biletów

 1. Zakup Biletów następuje poprzez złożenie za pośrednictwem strony www.sandomierskiepodziemia.eu i Systemu Iksoris zamówienia na bilet oraz dokonanie zapłaty należności wynikającej z zamówienia.
 2. System sprzedaży internetowej jest bezpłatną usługą automatyczną i umożliwia zakup Biletów na wybrane Wydarzenia, odbywające się w PTT.
 3. SCK zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu liczby biletów dostępnych dla poszczególnych Wydarzeń oraz w ramach jednego zamówienia, jeśli będzie tego wymagał charakter danego wydarzenia a także ograniczona liczba dostępnych biletów.
 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura zostanie przesłana w sposób opisany w §5.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić po założeniu Konta Użytkownika jak i bez rejestracji takiego konta.
 7. Aby założyć Konto Użytkownika, należy uruchomić stronę internetową www.sandomierskiepodziemia.eu, przejść w zakładkę „Kup bilet”, a następnie wypełnić znajdujący się pod tym adresem formularz (co najmniej pola oznaczone jako obowiązkowe), podając aktywny adres e-mail i hasło.
 8. Rejestracja Konta jak również korzystanie z Systemu są nieodpłatne.
 9. Kupujący, który złożył zamówienie, otrzyma na wskazany adres e-mail powiadomienie o utworzeniu zamówienia – potwierdzeniem skutecznego złożenia zamówienia jest faktura proforma.

§ 5 Płatności i realizacja zamówienia

 1. Płatność za Bilety zamówione przy pomocy Systemu Iksoris możliwa jest wyłącznie za pomocą strony internetowej pod adresem przelewy24.pl, na którą Kupujący zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Korzystanie z usługi płatności online wymaga zapoznania się regulaminem i warunkami świadczenia usługi przez Operatora Płatności oraz ich akceptacji przez Kupującego.
 2. Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówione Bilety wykorzystując w tym celu formy płatności dostępne na Stronie Płatności.
 3. Nieopłacenie zamówienia w terminie wskazanym w pkt. 1. powoduje jego automatyczne anulowanie. W przypadku anulowania zamówienia, do Kupującego na wskazany przez niego adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość o anulowaniu zamówienia.
 4. Płatność wynikająca z jednego zamówienia powinna zostać dokonana jednorazowo w całości oraz zawierać cenę wszystkich zamówionych biletów wraz z opłatą transakcyjną.
 5. Ceny wskazane na stronie Systemu Iksoris oraz na Bilecie są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Informacja o wysokości opłaty transakcyjnej kwotowo, cenie Biletu oraz pełnej wartości transakcji widoczna jest każdorazowo w Systemie podczas procesu zakupu Biletu do momentu ostatecznego potwierdzenia woli dokonania zakupu przez Kupującego.
 7. Zaznaczając opcję „Faktura”, Kupujący wyraża zgodę na przesłanie faktury w formie elektronicznej na wskazany w zamówieniu adres e-mail.
 8. SCK nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 9. Po otrzymaniu przez SKC potwierdzenia wpłaty z systemu przelewy24.pl realizacja zamówienia zostanie potwierdzona automatycznie wygenerowaną przez System wiadomością e-mail, wysłaną na adres wskazany przez Kupującego, zawierającą zakupione Bilety zapisane w pliku w formacie PDF. Otrzymane Bilety należy następnie samodzielnie wydrukować lub okazać pracownikowi PTT w formie elektronicznej na ekranie urządzenia (np. smartfon, tablet).
 10. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. 2021 poz. 2442) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 11. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem Operatora Płatności zamieszczonym na stronie internetowej przelewy24.pl

§ 6 Zwrot biletów

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie SCK (np. z powodu odwołania Wydarzenia, awarii technicznej) lub wystąpienia okoliczności o charakterze siły wyższej, pracownicy PTT niezwłocznie zawiadamiają Kupujących o tym fakcie za pośrednictwem swojej strony internetowej www.sandomierskiepodziemia.eu lub w miarę możliwości w inny sposób.
 2. W sytuacji określonej w ust. 1 SCK będzie przyjmować zwroty Biletów na Wydarzenia zakupione w kasie lub e-mailowo. Zgłaszając zwrot należy przedstawić dowód zakupu Biletu.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie na bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Po rozpoznaniu zgłoszenia zwrot uiszczonej należności za Bilety nastąpi w postaci przelewu na konto, z którego dokonano płatności, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia zwrotu.
 5. Spóźnienie dłuższe niż 10 (dziesięć) minut od terminu rozpoczęcia Wydarzenia, wskazanego na bilecie lub w e-mailu potwierdzającym Zamówienie, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.
 6. Kupującym nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (zgodnie z art. 38 pkt. 12) ww. ustawy, z uwagi na fakt, iż dotyczy ona świadczenia usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi w oznaczonym dniu lub okresie świadczenia usługi.

§ 7 Reklamacje

 1. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania sprzedaży biletów za pośrednictwem strony www.sandomierskiepodziemia.eu należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@sandomierskiepodziemia.eu
 2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie do 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 3. O momencie uwzględnienia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w pkt. 1 powyżej. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie rozpatrywana.
 4. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Kupującego, numer telefonu, adres e-mail (podany przez Kupującego w zamówieniu), 16–cyfrowy kod biletu, wskazanie przyczyny reklamacji oraz żądanie.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od daty ich złożenia.
 6. Podstawą do wykonania zwrotnego przelewu wpłaconej kwoty będzie przedłożenie generowanych przez System dokumentów.
 7. Procedura zwrotu wpłaconej kwoty zostaje uruchomiona tylko w przypadku uznania reklamacji przez SCK.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione online nie mogą być kopiowane ani w żaden sposób przerabiane.
 2. SCK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie korzystania z Systemu, przerwy oraz błędy w działaniu Systemu wynikające z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od SCK.
 3. SCK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub dane zagubione oraz utracone w sieci internetowej z przyczyn niezależnych od SCK.
 4. SCK zastrzega sobie prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży internetowej Biletów na każde Wydarzenie.
 5. SCK zastrzega sobie prawo wstrzymania w dowolnej chwili sprzedaży internetowej Biletów.
 6. Przed wizytą w PTT każdy zwiedzający zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem zwiedzania PTT oraz przestrzegać jego postanowień w trakcie wizyty. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu zwiedzania PTT pracownicy PTT mają prawo wyprosić zwiedzającego z obiektu. W takim wypadku koszty Biletu nie zostaną zwrócone.
 7. SCK zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu bez wpływu na wcześniej zakupione Bilety.